Eur vader dae waas dokter
en mooder die goof les
op de Vastenaovesschoël
deej Loeloe good eur bes.
Mâr wât môt ik now waere
wât zal ik later zien
messchien waer ik wal Prins
ôf studeer ik medicién.
Zeej hâj ut toen gevônde
en schreef groët op ut bord
ik waer enne kwatszalver
in enne witte schort.

Refrein:

Wae is spesjalis in Vastenaoveskwats?
Dât is zuster Loeloewats.
Wae trek dae witte schort euver daen dieke bats?
Dât is zuster Loeloewats.
Wae guf gôjje raod vur enne habbekrats?
Dât is zuster Loeloewats.
Vur elke Vastenaovespién,
haet zeej de juuste medicién.
Zuster Loeloewats.

Os Loeloe kreeg en tuintje
en dât waas juus zoe kwant
zeej kweekte met vuül liefde
en polonaiseplant.
Precies zoë wiej ut huurde
netjes in en riej
en soms dân stroëjde Loeloe
met wât confetti.
Toen hâj zeej ut gevônde
ut galmde door de gank
wae wil d'r now is preuve
vân miene kwatsendrank.