Zeg wât

duis dich eigelik zoëal  de hiëlen daag vraog ik mich aaf  ut ganse jaor

blauwbekke met plekke in de bouwloëds  de pepeermechee is nag ni klaor

steis-se geis-se pleite staon te stange met behange is de wage dao

stress umdes-se  wets des-se môs piensele  jaozeker wies ut letste oor

 

vraoge ze is ut druk

dân zeg ik al te duk 

 

Ach dân zien we  vân de straot aaf

We zien wir vân de straot aaf

As-se heej gebaore bis wet-se wât ut is

We zien wir vân de straot aaf

Ach dân zien we vân de straot aaf

We zien wir vân de straot aaf

En idderskiër zônder gemiër wil ik toch wiër

Mâr dân is ut alaaf

 

zeg waorum

zit-se heej elk oor en kump ut mâr ni klaor achter dât neijmesjién

stôffe kaupe knippe en mâr bliéve hippe um dit jaor ut moëjst te zien

achter en  gerdienke snel nag eemus ff sjmienke  duit gen centje pién

want zoë helt de vastenaovend  vuülbelaovend gans ut zuuje aan de lién

 

vraoge ze is ut druk

dân zeg ik al te duk